نگین سرسبزگناباد - روستای زیرجان

نگین سرسبزگناباد  - روستای زیرجان
سید جعفر سید حسینی
نویسندگان
آخرین نظرات

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

مراسم چراغ برات روز دوم           روستای زیرجان

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۲۲
سیدجعفر سید حسینی
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۵:۵۶
سیدجعفر سید حسینی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۰:۴۸
سیدجعفر سید حسینی

ای مکه احمد آمده آغوش خود را باز کن / ای کعبه بر دور سر آن جان جان پرواز کن

ای بت ثنای مصطفی

با نام حق آغاز کن / ای آفرینش یک صدا آهنگ وحدت ساز کن

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۲۰
سیدجعفر سید حسینی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۷:۳۴
سیدجعفر سید حسینی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۱۹
سیدجعفر سید حسینی